Đối với ĐA PHÚC - Quan trọng là Sản phẩm - Dịch vụ phải " An tâm theo thời gian "

Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐA PHÚC

+ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

* CHỦ TỊCH HĐQT ( CHAIRMAN )  : ÔNG PHAN VĂN TÀI
* TỔNG GIÁM ĐỐC (CEO ) : ÔNG ĐỒNG VĂN VƯƠNG
* GIÁM ĐỐC KINH DOANH (CCO ) : ÔNG NGUYỄN XUÂN TRANG
* GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO ) : BÀ HÀ THỊ HẢI YẾN
* GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT (CTO ) : ÔNG ĐỖ TRUNG ĐỨC
* GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (CHRO ) : ÔNG ĐỒNG VĂN VƯƠNG

 

 

 


Khách hàng - Đối tác

Support Online (24/7) 0945651717